Tu som, pošli mňa!

Streda, 20 Marec 2019 18:13 lared
Tlačiť

„Tu som. Pošli mňa!“ 18. marca 2019, Robert J. Tamasy

Robil si už niekedy dobrovoľníctvo? Mnoho z nás si myslí, že naše bežné pracovné povinnosti sú postačujúce. Avšak každý týždeň milióny ľudí pracujú ako dobrovoľníci v ohromnom množstve smerov.

Dobrovoľníci zabezpečujú dôležité služby, ako je napríklad pomáhanie učiteľom v školách; pomoc jednotlivcom, ktorí sú priviazaný k lôžku, či už kvôli chorobe alebo postihnutiu; asistovanie v sirotincoch; opatrovanie opustených detí; podporovanie medzinárodných humanitárnych agentúr; pomáhanie chudobným a ľuďom bez domova; účasť na krátkodobých misiách; aktívna pomoc po prírodných katastrofách; mentorovanie mladých i dospelých a pomoc pri staraní sa o zranené, či chránené zvieratá. Charitatívne organizácie ako Armáda spásy sú celé poskladané z dobrovoľníkov.


 

Pred rokmi krátko po tom, ako som podstúpil operáciu na otvorenom srdci, som sa stal dobrovoľníkom v miestnej nemocnici a navštevoval som pacientov, ktorí si prešli podobným procesom. Povzbudzoval som ich, zdieľal som svoju skúsenosť, a dával som im rady k tomu, ako sa čo najrýchlejšie a najlepšie zotaviť. Bolo to pre mňa obohacujúce, obzvlášť preto, že som sa vedel vžiť do toho, čo prežívajú a vedel som, čo by také návštevy znamenali pre mňa.

Pre tých z nás, ktorí nasledujú Krista je dobrovoľníctvo určitým privilégiom. V Starom zákone nachádzame príklad človeka, ktorý pochopil, aké dôležité je byť dobrovoľníkom. V Izaiášovi 6:8 čítame: „Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: „Koho mám poslať, kto ta pôjde?“ Povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ Boh ho vzal za slovo a z Izaiáša sa stal odvážny hovorca Hospodina, volajúc ľudí k pokániu a poskytujúc duchovnú podporu tým, ktorí sa snažili spoznať Ho viac.

Každý, kto je súčasťou organizácie CBMC (ktorá vydáva i tieto impulzy), vie, že jej chod závisí hlavne na jej dobrovoľníkoch. Jej súčasťou sú ľudia zo sveta podnikania, ktorí vedome investujú svoj čas, energie a prostriedky na pomoc druhým nielen s pracovnými povinnosťami a problémami, ale i pri objavovaní toho, ako sa biblická pravda a jej princípy vzťahujú na každodenný život a prácu.

CBMC funguje na princípe „veľvyslancov“ – ľudí, ktorí chápu svoju prácu nielen ako zdroj živobytia, ale vidia ju ako príležitosť prezentovať Ježiša všetkým, ktorých stretnú. „V mene Krista sme vyslanci a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2. Korinťanom 5:20). To je ako keď Izaiáš povedal: „Hľa, tu som. Pošli mňa!“

Kde majú veľvyslanci ísť? Dobrá správa Ježiša Krista nie je limitovaná na určitých ľudí, skupiny, či segmenty spoločnosti. Má byť starostlivo a verne komunikovaná na každom kontinente, v každom národe, meste, či dedine. „Povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu,“ (Marek 16:15).

Komu máme slúžiť? Pracoviská po celom svete tvoria ľudia, ktorí potrebujú počuť život-meniacu správu o Kristovi. V tomto procese máme slúžiť ako veľvyslanci – Jeho ochotní a Jeho reprezentujúci dobrovoľníci. „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch“ (Matúš 28:19).

Čo máme robiť? Toto poslanie nie je len o predaní informácií, ale i o pomoci ľudom pochopiť, čo znamená nasledovať Krista, praktizovať a poslúchať to, čomu nás učí: „...získavajte mi učeníkov... a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal...“ (Matúš 28:19-20).

 

Premýšľanie / Diskusné otázky

1. Koľkokrát si robil dobrovoľníka? Čo to pre teba a tým, ktorým si pomáhal, znamenalo?

2. Čo si myslíš o myšlienke slúžiť ako veľvyslanec Ježiša Krista tam, kde pracuješ, či už si v práci, alebo cestuješ na iné miesta? Je toto „dobrovoľnícka činnosť,“ do ktorej si ochotný zapojiť sa? Prečo a prečo nie?

3. Ako môžu byť nasledovníci Krista efektívni v Jeho reprezentovaní a v predávaní Dobrej Zvesti o Kristovi druhým, a zároveň byť usilovní pri plnení svojich povinností v práci?

POZNÁMKA: Ak máte Bibliu a radi by ste si prečítali viac na túto tému, zvážte nasledujúce pasáže:

Kolosanom 3:23-24; Galaťanom 2.20; Filipanom 4:8-9; 2. Timotejovi 2:2

LaRED, združenie kresťanských podnikateľov, z angličtiny preložila: Ester Magyarová

Biblické citáty sú z Biblie, ekumenický preklad

Posledná úprava Streda, 20 Marec 2019 18:19